Obecné informace

POSLÁNÍ:

poskytnutí podpory uživatele pečovatelské služby, který se ocitl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či krizi v osobním životě v situaci, kdy potřebuje pomoc, která mu nemůže být zajištěna jinak. Přiměřená míra podpory v oblasti péče o vlastní osobu, hygienu a domácnost na základě individuální dohody umožňující klientům žít ve svém přirozeném prostředí domácnosti se zachováním vztahové sítě s blízkými a přáteli. Nabízená terénní služba těmto lidem umožňuje být součástí společenství, využívat místní instituce, prožít důstojné a spokojené stáří jako vrstevníci, kteří sociální službu nepotřebují.


CÍLE KRÁTKODOBÉ:

určuje klient, co od služby očekává, jak mu služba pomůže v činnostech, které by dělal sám, kdyby mu nebránilo zdravotní postižení nebo věk v maximální možné míře se zmírněním závislosti. Podporuje klienty v zachování jejich způsobu života v domácnosti v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosi sníženy. Podporuje a pomáhá prosazovat uživatelovy osobní záležitosti, oprávněné zájmy a potřeby. Zlepšení informovanosti o službě.


CÍLE DLOUHODOBÉ:

služba umožňuje setrvat v domácím prostředí a oddálit pobyt v ústavním zařízení. Poskytnout podporu a pomoc při administrativních úkonech, vyřizování úředních záležitostí, příspěvku na péči, sociálních dávek, zařizování kompenzačních pomůcek. Spolupracovat s dalšími institucemi, jejichž odborná pomoc a prostředky pomáhají ke zlepšení sociání situace klienta. Zvyšovat úroveň pečovatelské služby s ohledem na vnitřní i vnější hodnocení kvality pečovatelské služby.


PRO KOHO JE URČENA

osoby od 55 let věku se zdravotním a tělesným postižením, chronickým onemocněním, senioři.


PRINCIPY A ZÁSADY.

Úcta, respektování důstojnosti a soukromí každého klienta. Individuální přístup k potřebám každého, respektování volby klienta v péči. Preference podpory před péčí, aktivizace a motivace v řešení jeho nepříznivé situace. Zachování principu zvyklostí a stereotypů klienta. Vztah založený na důvěře.

Pečovatelská služba je poskytována v duchu Etického kodexu.


MÍSTO A ČAS.

Služba se uskutečňuje ve Vsetíně v domácnosti uživatele, mimo dohodnuté pochůzky.

Ve všední dny: pondělí – pátek, v předem dohodnuté době, 6:00 – 15:00 hod., po dobu platnosti smlouvy. Vyjmečně lze využít dobu jinou po domluvě s týdenním předstihem.