Rozsah poskytovaných služeb a jejich ceník.

Úhrady za úkony obligatorní, povinné stanovené podle vyhlášky MPSV č. 340/2007 Sb., se kterou se mění vyhláška č. 505/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 166/2007. S úkony a ceníkem je uživatel seznámen při sociálním šetření. Obdrží jej spolu se smlouvou o poskytnutí pečovatelské služby (dále smlouva). Podmínky placení úhrad a způsob vyúčtování obsahuje smlouva. Dojde-li během trvání pečovatelské služby ke změně sazebníku úhrad, je povinností poskytovatele seznámit uživatele s touto změnou alespoň 1 měsíc předem.

1) Základní úkony: 100Kč/ hodinu s časem nutným k jejich zajištění se úměrně krátí (podle skutečně spotřebovaného času).

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

b) Pomoc při osobní hygieně:

c) Poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy: Při přípravě jídla potraviny a nádobí zajišťuje uživatel na vlastní náklady.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Je nutno objednat týden předem, kromě naléhavých případů.

2) Základní a odborné sociální poradenství: /zdarma/:

Nezávislé, nestranné a diskrétní.

Základní - informace a pomoc přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.Informace a pomoc při výběru sociálních služeb. Informace o základních právech a povinnostech osoby.

Odborné - zaměřené na osoby v nepříznivé sociální situaci vlivem věku, zdravotního postižení, chronického a jiného onemocnění, zprostředkování navazujících služeb. Sociálně terapeutická činnost. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

3) Fakultativní činnosti ( nad rámec základních):

Respektováno rozdělení činností dané ustanovením § 35 ZSS. Klient s přiznaným příspěvkem na péči má nárok na poskytnutí činností zákonem určených jako základní v rozsahu své závislosti na péči. Všichni klienti pak mají nárok na poskytnutí péče v tom rozsahu, jaký je nutný k zachování jejich lidské důstojnosti (dle § 2 odst. 2 ZSS, ). Ovšem i základní služby lze zpoplatnit v případě soběstačného klienta jako fakultativní.Vodítkem při rozlišení služeb na fakultativní a základní, a tedy způsobu jejich financování, je ujednání smlouvy a nadto ještě zdravotní stav klienta.

Fakultativní činnosti jsou zpoplatňovány 120-150 Kč/hod skutečně spotřebovaného času a nezbytného času k jejich zajištění.